Hoşgeldiniz, 10 Haziran 2023

YÖK 2000TL Doktora Bursu

YÖK 2000TL Doktora Bursu

“Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” güncellenerek Yürütme Kurulu’nun 31.01.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.  (Usul ve Esaslar için tıklayınız.)

Söz konusu Usul ve Esaslar’ın “Burs miktarı, süresi ve ödemeler” başlıklı 7’nci maddesinin;

– Birinci fıkrasında yer alan hüküm uyarınca her hangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere ödenecek burs miktarının 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 2.000 TL olarak belirlenmesi ile

– Üçüncü fıkrasında yer hüküm uyarınca Usul ve Esasların 6. Maddesinin (ç) fıkrasında belirtilenler hariç her hangi bir iş yerinde çalışan öğrencilere verilecek burs miktarının 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 500 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TARAFINDAN DOKTORA PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1)

Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak

MADDE 2-

(1) Bu Usul ve Esaslar 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 10 uncu maddesi ile 23/12/2017 tarihli ve 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 73 üncü maddesinin (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3-

(1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
b) Yükseköğretim kurumları: Yurt içinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini,
c) 100/2000 YÖK Doktora Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek alanlardaki doktora programlarında tam zamanlı öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu,
ç) Bursiyer: 100/2000 Doktora Bursu almayı hak kazanan doktora öğrencisini,
d) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,
ifade eder.
Doktora burs programı alanı ve ilanı MADDE 4- (1) Burs verilecek öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.
Yükseköğretim kurumlarının başvurusu ve değerlendirme MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli doktora alanlarından, eğitim vermek istedikleri mevcut ya da açılacak doktora programlarını, bu programlardaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, halen doktora eğitimine devam eden öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarını ve doktora kabul şartlarını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir.
(2) Yükseköğretim kurumlarından alınan başvuru talepleri YÖK Yürütme Kurulunca değerlendirilir, bu program kapsamında kabul edilen yükseköğretim kurumları anabilim dalları ve doktora öğrenci sayıları belirlenir ve ilan edilir.
(3) YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim kurumları ve alanlar itibarıyla doktora kontenjanları için başvurular ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılır.
(4) Doktora eğitimine kabul, ilgili yükseköğretim kurumlarının mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarına göre gerçekleştirilir.
Öğrenci burs başvuru şartları

MADDE 6-

(1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları ile Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak. d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
Burs miktarı, süresi ve ödemeler

MADDE 7-

(1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir. (2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.
(3) 6. maddenin (ç) fıkrasında belirtilenler dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.
(4) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.
(5) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir. (6) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır. (7) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir. (8) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek
zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir. (8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi, Erasmus+vb) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.
Bursun sonlandırılması

MADDE 8-

(1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır. (2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır. (3) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.
Programın yürütülmesi

MADDE 9-

(1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.
(2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
(3) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri devam eder. (4) Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir. (5) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir. Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Kaynak aktarımı

MADDE 10-

(1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten anılan program kapsamında kullandırılması uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına aktarılır.
(2) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili yükseköğretim kurumu bütçesinin (B) işaretli cetvelinde “04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinde “09.4.2.23-YÖK Doktora Bursları” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna
ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.01- Yurt İçi Burslar ve Harçlıklar”, ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bursiyerlere ödenir.
Burs ve iade

MADDE 11 – (1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına yatırmak suretiyle öder. Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.
Sorumluluk MADDE 12- (1) Yükseköğretim kurumları, bursiyerlerin dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.
(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK’e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.
(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.
Denetim
MADDE 13 –

(1) 100/2000 Programı kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.
Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 14 –

(1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
Yürürlük

MADDE 15-

(1) Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”
Yürütme

MADDE 16-

(1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
1212
…12

 

 

ÖNEMLİ UYARI: Soru ve önerilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni burs başvurularından anında haberdar olmak için Sosyal Medya üzerinden bizi takip edebilirsiniz.

facebook burs

twitter burs

instagram burs

youtube burs

Burs İçin Kaydol !

E-POSTA ADRESİNİ GİR BURSLAR POSTA KUTUNA GELSİN

*************

Etiketler:

Sayfa Sonu Reklam Alanı
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.